Online restoran değerlendirme anketi ile, cafe, pastane, tatlıcı, döner iskender salonu, kebapçı, pideci, pizzacı, çorbacı, ev yemekleri lokantası, börekçi, kahvaltı salonu, hamburgerci, tostçu, kahveci, ev yemekleri, tantunici, köfteci, bar, paket servis, kendin pişir kendin ye, balıkçı, gibi yiyecek içecek veya gıda işletmelerinde hizmet kalitesinin online müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile ilgili dijital anketler yapabilirsiniz. Online anket ile yiyecek - içecek işletmelerinde müşteri memnuniyetinin dijital olarak ölçümü ve değerlendirilmesini ve müşteri deneyimlerinin ölçümü hedefleyebilirsiniz. Restoran işletmesinde hizmet kalitesi, Likert ölçeği ölçüm modeli kullanılarak ölçülür. Araştırmanın evrenini, yiyecek içecek sektöründeki işletmenin ürün ve hizmetten faydalanmış müşterileri oluşturur. Araştırmada nicel yöntem kullanılır ve araştırma verileri, dijital anket tekniğiyle online olarak toplanır. Anketlerin cevaplarının veri tabanına kaydedilmesi ve toplanması sonucunda, hizmet kalitesi boyutlarını, fiziksel özellikler ve güven ve empati boyutlarını, müşteri memnuniyetini, ve toplam deneyimleri, buna bağlı olarak işletmenin güvenilirlik ve hijyen boyutları ile ilgili verileri toplayabilirsiniz. Yiyecek İçecek işletmelerinde hizmet kalitesinin tüm boyutlarının ve müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini etkilediği birçok bilimsel araştırmayla ortaya konmuş ve kanıtlanmıştır.

Günümüzde insanların dışarıda yeme içme alışkanlıklarının yaygınlaşması, yeme-içmenin ihtiyacın ötesinde haz amaçlı bir aktiviteye dönüşmesi, piyasaya giriş engellerinin azlığı ve zincir işletmelerin yaygınlaşması gibi faktörler, restoran işletmeleri arasındaki rekabeti her geçen gün artırmaktadır. Restoran işletmeleri, tüketici davranışları ve piyasa yapılarında yaşanan değişimlerin baskısıyla artan rekabete karşı koyabilmek ve kârlılıklarını devam ettirebilmek için müşteri memnuniyetini ve kalıcılığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Hizmet sunan işletmeler olarak restoran işletmelerini rakiplerinden farklı kılan önemli faktörlerden birisi de müşterilere daha üstün kalitede hizmet sunmaktır. Hizmet kalitesinin işletmeler için taşıdığı değer, müşteri memnuniyetine ve müşterilerin gelecekteki davranışlarına yapmış olduğu etkiden kaynaklanmaktadır. Restoranlarda sunulan hizmet kalitesi düzeyi arttıkça müşteri memnuniyeti, müşterilerin işletmeyi tekrar tercih etme ve tavsiye etme eğilimleri artmaktadır. Böylece müşteri sürekliliği sağlanmakta ve satış gelirleri daha üst seviyelere çıkmaktadır. Bu bakımdan hizmet kalitesi, hizmet sektöründe ayırt edici yetkinliğin önemli bir kaynağı ve rekabet avantajının sürdürülebilirliğinde kritik bir unsur olarak kabul edilmektedir

Restoranlar İçin Dijital Müşteri Memnuniyet Anketi

dijital restaurant anketi

Gelecekte kârlılıkla ilgili belirsizlikleri azaltmak ve pazarda rekabetçi bir konuma erişmek isteyen işletmeler, müşterileri ile uzun vadede pozitif ilişkiler geliştirmeli ve misafir / müşteri deneyimlerini online anketlerle dijital olarak ölçmeleri gerekmektedir. Müşterilerle iyi ilişkiler inşa etmenin ön koşulu ise müşterilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Ancak hizmetin maddi olmayan doğası ve müşterilerin sübjektif değerlendirmelerine dayanması hizmet işletmeleri için kaliteli hizmet sunumunu güçleştirmektedir. Bu nedenle hizmet işletmeleri, performanslarını ve sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesinin müşteriler üzerindeki etkilerini değerlendirmek için online (çevrimiçi) anketlere ve dijital ölçümlere ihtiyaç duymaktadırlar. Literatürde hizmet kalitesinin restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini etkileyen önemli bir unsur olduğu ortaya konulmasına karşın hizmet kalitesinin ölçümüne ve müşteriler üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar sınırlıdır. Survey dijital anket sistemleri ile, online restoran değerlendirme anketi yaparak işletmeniz ile ilgili çok değerli verileri ve bilgileri elde edebilirsiniz.

Restoran işletmelerinde yemek kalitesinden, atmosfere, fiyattan, sunuma müşterilerin hizmet kalitesi algılarını ve memnuniyetlerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Restoran işletmeleri, müşterilerin hizmet kalitesi algılarını etkileyen bu faktörleri en etkin şekilde yöneterek memnuniyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedirler. İşletmelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin müşteri memnuniyetinin öncüsü olduğu kesin bir gerçektir. Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Online Restaurant Değerlendirme Anketi ile Müşteri Sadakati Ölçümü

Müşteri sadakati, tercihinde değişikliğe neden olabilecek durumlara ve diğer işletmelerin pazarlama çabalarına rağmen müşterinin tercih ettiği ürün ve hizmetleri tekrar satın alması, gelecekte de düzenli bir şekilde o ürün ve hizmetin müşterisi olmayı taahhüt etmesi olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerde müşteri sadakati, satın alma fiilinin tekrarlanmasını içeren davranışsal sadakat ve işletmenin potansiyel müşterilere tavsiye edilmesini içeren tutumsal sadakat olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, müşteri sadakatinin ilk akla gelen işletme olma ve fiyat toleransı gibi bilişsel bir yönünün olduğunu belirtilmiştir. Hizmet kalitesinin müşterinin işletmede kalıp kalmamasının ya da bir işletmenin kusurlu olup olmadığının belirleyicisi olduğunu, bu nedenle hizmet kalitesi ile müşterilerin davranışsal niyetleri arasında sıkı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Restoran işletmeleri özelinde ele alındığında, literatürde hizmet kalitesi ve müşteri sadakati arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ile müşterilerin tekrar satın alma davranışları arasında pozitif bir ilişki olduğunu bilinmektedir. Hizmet kalitesinin boyutları ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişki saptamıştır. Hizmet kalitesi boyutlarından güvence, empati ve fiziksel özelliklerin müşteri sadakatini en fazla etkileyen faktörler olduğu ortaya konulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilerleyen yaştaki müşteriler üzerinde yapılmış olan bir araştırmada, restoran hizmet kalitesi ile müşterilerin sadakatleri arasında ilişki olduğunu belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda; "Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır" hipotezi geliştirilmiştir.

Restaurant Değerlendirme Dijital Anket Soruları

restoran cafe bar pastane yiyecek içecek sektörü anket soruları

Müşteri memnuniyet anketi yapılacak olan kullanıcılara sorulacak soruların belirlenmesinden sonra, online müşteri memnuniyet anketinin dijital olarak tasarlanarak veri toplama aşamasına geçilir. Müşteriden yemek deneyimlerinden hemen sonra anket formunun uygulaması yani deneyim daha sıcakken yapılması anketsonuçlarındaki tutarlılık, güvenilirlik ve doğruluğu artırmaktadır.

Rekabetin hızla arttığı yiyecek & içecek sektörü içerisinde yer alan restoran işletmelerinin sayılarının artması nedeniyle, müşteriler açısından hizmet ve hizmetin niteliği önem kazanmıştır. Dolayısıyla müşterilerin beklentilerine yönelik kaliteli hizmet sunmak, restoran işletmeleri için rekabet avantajı sağlayacak önemli bir unsurdur. Bu online anketlerin amacı, yiyecek içecek sektörü içerisinde yer alan işletmenizin müşteri hizmet kalitesi algısını dijital olarak ortaya koymak ve kullanıcı gözünde işletmenizin imajının ve hizmet kalitesinin sizin adınıza belirlenmesidir.

Online Restoran Müşteri Memnuniyet Anketinde Sorulması Gereken Önemli Sorular

Restoran geri bildiriminde müşteri geri bildirimi çok önemlidir. Yiyecek, servis ve genel müşteri deneyimini nasıl geliştirebileceklerine dair içgörüler sağlar. Müşteri anketleri, restoran sahiplerinin, müşterilerinin kendi mutfakları tarafından nasıl algılandığını etkili bir şekilde ölçmek için kullanılabilir.

Müşterilerinizi online anketinizi doldurmaya teşvik edin, böylece bu önemli pazarlama varlığı, kolaylık ve verimlilikle toplanabilir.

Dijital anketler, restoranınızı iyileştirmeler yapmanız ve daha fazla müşteri çekmeniz için gereken geri bildirimleri sağlayacaktır.

Restoran Anketi Soruları

Bir online müşteri geri bildirim anketi kullanmak ve bu dijital anketten maksimum faydayı sağlamak istiyorsanız, kullanıcılara sormak için aşağıdaki en temel önemli sorulara bir göz atın.

Bizimle Ne Sıklıkta Yemek Yiyorsunuz?

Bu soruyu sormak size, bu anketi hangi müşteri tipinin doldurduğuna dair bir fikir verecektir - ilk kez bir müşteri, sık olmayan bir akşam yemeği veya sık müşteri.

Gıda ve Hizmetlerimiz Hakkında En Çok Neyi beğendiniz?

Müşterilerinizin yiyecek ve hizmetlerinizle ilgili en sevdikleri şeyleri doldurmalarını istemek, restoran deneyiminin bileşenlerinin en iyi şekilde çalıştığı konusunda net bir anlayışa sahip olmanızı sağlayacaktır.

Yiyecek ve Hizmetlerimiz Hakkında Neyi Sevmediniz?

Aynı şekilde, müşterilerinize yiyecek ve servisleriniz hakkında sevmediklerini sormak, restoranınızda çalışmama konusunda sizi doğrudan bilgilendirecek ve hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.

Hizmet Hızı Ne Kadar Hızlı veya Yeterli?

Kimse lokantada yemek için makul olmayan bir süre beklemek istemiyor, özellikle de bir fast food restoranında. Aslında, hizmet hızı, müşteri tutma oranları üzerinde büyük bir etki yapar.

Hizmet hızıyla ilgili müşteri duyguları hakkında fikir sahibi olmak, müşterilerinizin yiyeceklerini aldıkları hıza yönelik iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağına dair size bir fikir verecektir.

İçecek Seçimi Yeterli mi?

İçecekler, bir restoranın gelirinin gittikçe daha önemli bir parçası haline geliyor. Restoranınızın müşteri talebini karşılamak için sunduğu çeşitli içecekler vardır. Müşterilerinizin restoranınızdaki içeceklerle ilgili düşüncelerini ölçmek, kuruluşunuza hangi yeni içeceklerin tanıtılacağı konusunda daha bilinçli bir karar vermenizi sağlayacaktır.

Çalışanlarımızın İhtiyaçlarınızı Karşılama Yeteneğini Nasıl Değerlendirirsiniz?

Restoranınızdaki iyi eğitimli bir ekip, daha yüksek müşteri memnuniyeti ile sonuçlanacak ve sonuçta karı artırmaya yardımcı olacaktır. Sorunun, personelin gereksinimlerini yeterince karşılayıp karşılamadığı konusunda müşterinize sorulması, personel eğitiminin nasıl değiştirileceği ve geliştirileceği konusunda size bilgi sağlayacaktır.

Restoranın Aile Dostu Bir Ortamı Var mı?

Çocukları memnun etmek, dışarıda yemek yiyen aile deneyiminin büyük bir parçasıdır. Restoranınız ailelere hitap ediyorsa, müşterilere aile dostu bir ortam oluşturulup oluşturulmadığını cevaplamalarını isteyin. Bu sorunun sonuçlarına bağlı olarak, daha fazla aile dostu özellikler eklemeniz gerekip gerekmediğini bileceksiniz. Bu gibi özellikler, gençleri eğlendirmek için restorana boya kalemleri ve boyama kitapları veya elektrikli oyun cihazları yerleştirmeyi içerebilir.

Restoranın Temizliğini ve Hijyenini Nasıl Değerlendirirsiniz?

Temizlik, hijyen ve sanitasyon, bir restoran işletmesinin işletilmesinde en önemli bileşenlerden biridir. Restoranınızın temiz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bunu bir de müşterilerinizin gözünden değerlendirmesini istemeniz gerekmektedir. Müşterilerinizin restoran temizliği hakkındaki düşüncelerini sormak, geliştirmelerin gerekli olup olmadığını size bildirecektir.

Restoranımızı Ailenize veya Arkadaşlarınıza Önerir misiniz?

Bu soru hayati bir öneme sahiptir çünkü müşterilerinizin başkalarına tatmanızı tavsiye edip etmeyeceğini bilmek, restoranınızın genel cazibesini ve popülaritesini anlamanızı sağlayacaktır. Eğer bu soru olumsuz bir yanıt alırsa, restoranın nasıl geliştirileceği konusunda çalışarak müşterileriniz tarafından tavsiye edilir.

Müşterilerinizin restoranındaki deneyimleriyle ilgili anketleri doldurmaları için teşvik etmek, sonuçta yeme kuruluşunuzun kalitesini, cazibesini ve kazancını iyileştirmeye yardımcı olacak önemli bir pazarlama taktiğidir.